اعضای ستادشاهدوایثارگر

اعضای ستاد شاهد و ایثارگر

۱- رییس واحد ( رییس ستاد)

۲- معاون دانشجویی واحد (نایب رییس ستاد)

۳- مدیر امور شاهد و ایثارگران 

۴- معاون آموزشی واحد (عضو ستاد)

۵- مدیر کل آموزش (عضو ستاد)

۶- یک نفر از اساتید مشاور با معرفی دبیر ستاد و حکم رئیس دانشگاه

۷- رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران

۸- معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران

۹- رئیس اداره آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان تهران

۱۰- دو نفر از نمایندگان دانشجویان شاهد و ایثارگر با معرفی دبیر ستاد و حکم رئیس دانشگاه