اعضای ستادشاهدوایثارگر

اعضای ستاد شاهد و ایثارگر

۱- رییس واحد ( رییس ستاد) به عنوان رئیس جلسه

۲-مدیر،رئیس اداره و یا مسئول امورشاهد و ایثارگران واحد به عنوان دبیر جلسه

۳- معاون/مدیرویامسئول آموزش ،دانشجویی،فرهنگی،پژوهشی،اداری و مالی به عنوان اعضای جلسه

۴- رئیس و معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید استان و یا شهرستان مربوطه به عنوان اعضای جلسه

۵- یک نفرنماینده از اساتید شاهد و ایثارگر به عنوان عضو جلسه

۶- یک نفر از دانشجویان شاهد و ایثارگر به عنوان عضو جلسه

۷-سایر مدیران و یا مسئولین دانشگاهی و یا بنیاد شهید حسب مورد به عنوان اعضای مدعو می توانند در جلسه شرکت نمایند.