بخشنامه هاومقررات ستاد

 بخشنامه ها و مقررات ستاد

 

ستاد شاهد وایثارگر
دانشجویان محترم شاهد وایثارگر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
ورود شما رابه صفحه شاهد و ایثارگر واحد تهران مرکزی خوش آمد گفته و امیدواریم با ارائه مطالب ذیل، هرچه بهتر و بیشتر در خدمت شما عزیزان باشیم .

تعریف دانشجوی شاهد وایثارگر

بنابر بخشنامه های صادره ، دانشجوی شاهد و ایثارگر به دانشجوئی گفته می شود که جزء یکی از گروههای سه گانه ایثارگری زیر بوده و
در یکی از مقاطع تحصیلی رسمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معتبر داخل و یا خارج از کشور شاغل به تحصیل باشد .

گروه اول :
همسر و فرزند شهید فرزند شهیده
جانبازان ۷۰% و همسر و فرزندان آنها

گروه دوم :
جانبازان ۵۰% الی ۶۹% و همسر و فرزندان آنها
آزادگان و همسر فرزندان آنها
جانبازان ۲۵% الی ۴۹%

گروه سوم :
همسر و فرزندان جانبازان ۲۵% الی ۴۹% 

 

 

آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر در دوره های

کاردانی ، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی که در جلسه مورخ۳۰/۵/۸۶

شورای طرح و برنامه شاهد به تصویب رسید.

(بخشنامه شماره ۲۰۱۳۶۶/۸۴ مورخ ۱۳/۶/۹۰)