دانشجویان شهیدواحدتهران مرکزی

دانشجوبان شهید دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران مرکزی

1-شهید حسن دهقان منشادی

 

 

 

 

 

2- شهید همایون فرج اله اصفهانی

 

 

 

3-شهید وحید حاجیان زاده

 

 

  

 

 

 

 

4- شهید بهرام نوری

       . اسناد

        .وصیت نامه

 

 

  

 

 

 5-شهید نادر نادری بروجردی

     . اسناد

     .وصیت نامه

 

                                                    

                    

   

6-شهید حسین مستخدمین حسینی

   . اسناد

    . وصیت نامه   

 

 

 

 

7- شهید ابوالقاسم دوست قرین

    . اسناد 

   . وصیت نامه

 

 

 

 

8- شهید صدیف  شریف زیارانی

   . اسناد

   . وصیت نامه 

    

 

9-شهید موسی جعفری

.اسناد

.وصیت نامه

 

 

 

10-شهید  افشین فناخسرو

 . اسناد

.وصیت نامه

 

 

11- شهید معصومه قزوینی

. اسناد